Dojo

Impressions of our training.

Omori Ryu Kata SeichutoZNKR Kata Mae NukitsukeIaido NotoZNKR Kata SoetezukiZNKR Kata Soetezuki TsukiZNKR Kata Soetezuki ChiburiZNKR Kata NotoZNKR Kata Ukenagashi ShinuguiIaido Omori Ryu Kata Shohatto ChiburiIaido Omori Ryu Kata Ryuto NukitsukeZNKR Kata SoetetsukiIaido Kihon KirioroshiIaido Seitei-Iai ChiburiIaido Group University Hamburg CourseIaido Group University Hamburg CourseIaido Group ClassIaido Kata ShihogiriIaido Course ReigiIaido Omori Ryu Kirioroshi ShohattoIaido Kata Tsukaate Zanshin NukitsukeIaido Omori Ryu Kata Seichuto NukitsukeVisit of Tozando KyotoKyoto Visit Sakura